PREMIUM EDUCATION

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ПОСЛУГ №1327


Вiд 7 березня 2023 року


ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "4С"

юридичною особою за законодавством України, що розташована

за адресою: м.Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103 в особі керiвника Сологуб В'ячеслава Вікторовича, діючого на підставі статуту, що іменується надалі «Виконавець», з одного боку, та громадянин України,

Стеблянко Нiкiта Русланович, Серія паспорта: GB850046, дата видачi 27 ciчня 2022 року, що іменується надалі «Замовник», з іншого боку, які в подальшому разом іменуються - «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали цей договір

(надалі – «Договір») про наступне.


1 Предмет Договору

1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційні, консультаційні та представницькі послуги, що пов’язані з організацією вступу Замовника до навчального закладу, розташованого у державі Австрія (надалі–«Послуги»), а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити надані йому послуги.

1.2. Представництво Замовника за законом здійснюється на підставі

наданих документiв.

1.3. Склад, обсяги та вартість послуг, що доручаються до виконання, визначається Сторонами у відповідному Завданні на надання

послуг (надалі – «Завдання»), що складені з урахуванням намірів Замовника, які визначені у відповідній заявці (надалі – «Заявка»). Укладене Сторонами Завдання виступає додатком до цього Договору та є його від’ємною частиною.

1.4. За окремим дорученням Виконавець від імені та за рахунок Замовника зобов’язується вчинити дії, пов’язані з поданням та отриманням в державних

органах, установах, посольствах документів, заяв, запитів тощо.

Замовник зобов’язаний у разі необхідності оформити на ім’я представників Виконавця відповідну довіреність на представництво його інтересів для виконання Завдання.

1.5. Послуги надаються силами Виконавця та залучених ним осіб, якщо інше не встановлено в укладеному Завданні.

1.6. Склад та обсяги наданих послуг можуть бути переглянуті в процесі їх надання шляхом внесення змін до Завдання за погодженням Сторін. Узгоджені

Сторонами зміни до Завдання або прийняття нового Завдання, що впливають на терміни виконання чи вартість послуг за цим Договором, призводять до

відповідної зміни термінів закінчення чи вартості

послуг.

1.7. При виникненні необхідності надання додаткових послуг, що не були відображені в Завданні, Сторони зобов'язані провести переговори про укладення додаткової угоди до цього Договору. Така додаткова угода повинна містити склад, обсяги та вартість додаткових послуг, а також строк їх виконання.

Надання додаткових послуг до укладення додаткової угоди можливе за домовленістю Сторін за умови отримання Виконавцем повної передоплати вартості таких послуг та найскорішого укладення між Сторонами відповідної угоди у письмовому вигляді.


2 Строк надання послуг

2.1. Сторони домовилися, що надання послуг за Договором буде розділено на певну кількість інтервалів, що в подальшому іменовані «Етапи».

Склад та обсяги етапів надання послуг зазначається в Завданні.

2.2. Виконавець розпочинає надання послуг (етапу послуг) не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту настання усіх нижченаведених обставин:

 • отримання оплати Виконавцем
 • інформації про Замовника, та бажану ним спеціалізацію та місце навчання;
 • забезпечення Виконавця усіма документами та інформацією, необхідними для належного надання послуг (етапу послуг) за Завданням.

2.3. Строки надання послуг (етапу послуг)

визначені Сторонами в Завданні. Строки можуть змінюватися за погодженням Сторін шляхом внесення відповідних змін до Завдання.

2.4. Строки надання послуг (етапу послуг)

продовжуються автоматично (без внесення змін до Завдання) у наступних випадках:

 • у разі затримки виконання чи невиконання Замовником обов’язків, що призводять до ускладнення або неможливості виконання зобов’язань Виконавцем (зокрема, несвоєчасне надання необхідної інформації та/або документів (їх частини), несвоєчасне прибуття Замовника на обумовлене Завданням місце,
 • прострочення
 • помилки в документах Замовника
 • у разі отримання вимоги державного органу, установи чи посольства про надання додаткових документів чи інформації – на час формування і подачі запитуваних документів та їх розгляду запитувачем;
 • зміна намірів Замовника з причин, що не залежать від Виконавця – до моменту узгодження Сторонами таких змін;
 • у разі порушення Замовником термінів оплати за цим Договором

Автоматичне продовження строків надання послуг не тягне за собою застосування до Виконавця заходів відповідальності за несвоєчасне виконання

зобов'язань за цим Договором.

2.5.Послуги за цим Договором приймаються шляхом підписання Сторонами акту приймання - передачі наданих послуг.

Підписання акту свідчить про повне та беззаперечне прийняття Замовником наданих йому послуг (етапу послуг), про отримання Замовником бажаного результату, а також про відсутність у нього претензій до Виконавця щодо якості, обсягу і вартості наданих послуг.


3 Вартість та порядок оплати послуг

3.1. Загальна вартість послуг за Договором визначається сумарною вартістю усіх послуг, відображених в Завданні та вартістю додаткових послуг (у випадку їх надання).

3.2. Загальна вартість послуг за Договором складає суму, що визначена в українській гривні та еквівалентна сумі Євро за міжбанківським курсом продажу Євро до гривні.

3.3. Оплата послуг за Договором вважається здійсненою з моменту зарахування усієї обумовленої суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. Сторони погодили, що у вартість послуг за Договором не входять наступні витрати:

 • витрати щодо подання документів на студентську (навчальну) в’їзну чи шенгенську візу в посольство Австріi (консульські збори);
 • вартість банківських переказів;
 • витрати на послуги банку щодо зарахування грошових коштів та переказу валюти.

У разі здійснення таких витрат Виконавцем, вони підлягають відшкодуванню Замовником на протязі 2 (двох) календарних днів з моменту отримання

Замовником відповідного рахунку (на розсуд Виконавця: електронною поштою, кур’єрським / поштовим відправленням, передача Замовнику наручно).


4 Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1.Належним чином надати послуги за цим Договором;

4.1.2.Надати послуги в обсязі та в строк, передбачений цим Договором;

4.1.3.Негайно повідомляти Замовника про обсяг інформації та документів, необхідних для належного надання послуг;

4.1.4.Повідомляти Замовника про результати надання послуг;

4.2. Виконавець має право:

4.2.1.Запитувати та отримувати від Замовника повну і достовірну інформацію та повний обсяг документів для надання послуг відповідно до цього Договору;

4.2.2.Вчасно отримувати оплату за послуги в порядку та в розмірі відповідно до цього Договору;

4.2.3.Представляти інтереси Замовника перед навчальними закладами, комунальними, державними органами, установами та організаціями

України та/або держави Австрія з питань надання

послуг за цим Договором.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1.Здійснювати платежі згідно Договору у розмірі та в строки, що передбачені цим Договором.

4.3.2.Підготувати та передати Виконавцю повну та правдиву інформацію, необхідну для належного надання послуг.

4.4. Замовник має право:

4.4.1.Перевіряти хід та якість надання послуг Виконавцем та своєчасно отримувати відповіді на всі запитання, що стосуються надання послуг.

4.4.2.Вимагати від Виконавця належного виконання послуг згідно з цим Договором.

4.5. Сторони мають інші права та обов’язки, передбачені цим Договором.


5 Порядок прийняття-передачі наданих послуг

5.1. На підтвердження факту надання послуг (етапу послуг) відповідно до умов Договору, Виконавцем надається на розгляд Замовнику проект Акту

приймання-передачі наданих послуг (на розсуд Виконавця: електронною поштою, кур’єрським / поштовим відправленням, передача Замовнику

5.2. Акт приймання-передачі наданих послуг складається Виконавцем у двох примірниках та містить інформацію про перелік послуг, який був наданий Замовнику, вартість наданих послуг та про їх приймання-передачу Замовником в повному обсязі.

5.3. Замовник зобов’язаний розглянути та підписати Акт приймання-передачі наданих послуг упродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту його отримання.

5.4. У разі наявності заперечень щодо якості чи вартості наданих послуг (етапу послуг), Замовник надає обґрунтовані письмові заперечення, які підлягають розгляду Виконавцем упродовж 2 (двох) календарних днів.

5.5. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів Сторін. У разі погодження Виконавця із запереченнями Замовника, які надані останнім за

результатами розгляду проекту Акту приймання-передачі наданих послуг, Виконавцем вносяться відповідні зміни та відкориговані Акти наданих

послуг надаються повторно на розгляд Замовнику.

5.6. Якщо Виконавець не погоджується із запереченням Замовника, то в такому випадку Сторони мають передати спір на розгляд та вирішення суду. При цьому Виконавець має право призупинити надання послуг за цим Договором до моменту вирішення такого спору судом.

У разі відсутності заперечень Замовника, останній підписує примірники Акту наданих послуг та повертає один з його екземплярів Виконавцеві (на

розсуд Замовника: електронною поштою, кур’єрським / поштовим відправленням, передача Виконавцю наручно).

5.7. У разі відсутності заперечень Замовника та відсутності повернутого та/або підписаного Акту приймання-передачі наданих послуг упродовж більш ніж 10 (десять) календарних днів з моменту отримання Замовником Акту, такий Акт приймання- передачі послуг вважається підписаним останнім.


6 Відповідальність за порушення умов Договору

6.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань визначається умовами цього Договору та законодавством України.

6.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання його умов.

6.3. Збитки, що нанесені третій особі в результаті надання послуг (етапу послуг) з вини Замовника або Виконавця, компенсується винною Стороною.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це сталося внаслідок природних явищ, та інших обставин

непереборної сили, і ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. Строк виконання зобов'язань за цим Договором

переноситься пропорційно часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, та наслідки, викликані цими обставинами.

В таких випадках Сторона, в якої виникли такі обставини, зобов’язана повідомити іншу Сторону протягом 1 (одного) календарного дня з моменту їх

виникнення.

Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки будуть тривати більше 1 (одного) місяця, тоді будь-яка із Сторін має право вимагати розірвання Договору. Проведені виплати за цим Договором поверненню не підлягають.

6.5. Виконавець не несе відповідальності у разі:

відмови посольства Австріi у відкритті в'їзної візи Замовникові та/або особі, яка виступала в інтересах Замовника, з причин, що не залежать від Виконавця;

 • відмови навчального закладу у прийомі Замовника на навчання з причин, що не залежать від Виконавця;
 • відмови органу державного митного контролю у пропуску через митний кордон Замовника та/або особи, яка виступала в інтересах Замовника, з причин, що не залежать від Виконавця.

У таких випадках надані Виконавцем послуги підлягають оплаті в повному обсязі, якщо інше не обумовлено Виконавцем. Замовник усвідомлює та

погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за рішення зазначених органів.


7 Порядок врегулювання спорів

7.1. Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку

взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

7.2. Претензії від Замовника приймаються у відповідності до діючого законодавства України, з документально підтвердженими фактами.

7.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом

переговорів Сторони будуть звертатися до суду в

порядку, визначеному діючим законодавством України.


8 Строк дії договору

8.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення, та діє до 20 листопада 2023 р., але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

8.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.


9 Внесення змін у Договір та його розірвання

9.1. Зміна умов цього Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, що є невід’ємною частиною цього Договору.

9.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за

домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

9.3. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не

встановлено у самій додатковій угоді, цьому. Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.4. Сторони мають право достроково розірвати Договір у разі неодноразового (два та більше) невиконання зобов’язань іншою Стороною, письмово

повідомивши про це не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати розірвання.

9.5. Датою повідомлення Сторони про дострокове одностороннє розірвання Договору вважається дата відправлення такого повідомлення, що зазначена на

поштовому чи кур’єрському відправленні.

9.6. У разі розірвання Договору Сторони повинні здійснити розрахунки за послуги (етапи послуг), що фактично надані на момент настання обставин, які

призвели до розірвання, повернути вартість невикористаної передоплати (якщо надавалася), та передати Замовнику фактичні результати надання

послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з дати розірвання.


10 Прикінцеві положення

10.1. Договір укладено у 2-х примірниках по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

10.2. Сторони погоджуються, що визначені цим Договором документи, які надані та підписані в електронній формі (у т.ч. через обмін сканованими копіями за допомогою електронної пошти), є чинними, зобов’язують Сторони та прирівнюються до оригіналів у письмовій формі до моменту заміни їх

оригіналами.

10.03. Цей Договір та всі додатки до нього становлять комерційну таємницю,

та кожна із Сторін зобов’язується дотримуватись конфіденційності по

відношенню розповсюдження будь-якої інформації, яка пов’язана з виконанням даного Договору, а також не відкривати ці дані повністю або частково

третім особам без попереднього письмового погодження іншої Сторони, за виключенням випадків, коли це є обов’язковим для належного

надання послуг за Договором або відповідно до чинного законодавства України чи Австріi.


11 Реквізити сторін

Замовник

Стеблянко Нiкiта Русланович

Серія паспорта: GB850046

Дата видачi 27 ciчня 2022 року.

Email: waiso2108@gmail.comВиконавець

ТОВ "4C"

ЄДРПОУ: 41117672

Адреса:

м.Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103


В особі керiвника Сологуб В'ячеслава Вікторовича

Серія паспорта: ЕР199887

Офіційне листування та передача документів

Email: info@premeduc.com


Додаток 1


ЗАВДАННЯ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ


ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "4С"

юридичною особою за законодавством України, що розташована

за адресою: м.Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103 в особі керiвника Сологуб В'ячеслава Вікторовича, діючого на підставі статуту, що іменується надалі «Виконавець», з одного боку, та громадянин України,

Стеблянко Нiкiта Русланович, Серія паспорта: GB850046, дата видачi 27 ciчня 2022 року, що іменується надалі «Замовник», з іншого боку, які в подальшому разом іменуються - «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали це Завдання на надання послуг до Договору про надання інформаційно-консультаційних та представницьких послуг №1327 від 7 березня 2023 р. (надалі – «Договір») про наступне:


На виконання п. 1.3. Договору Сторони погодили наступний склад, обсяги та строки надання послуг, а саме:

Обсяг послуг (етапи) надання
 1. Вступ до університету
1. Надання консультації з питань вибору навчального закладу, підбір переліку закладів з огляду на наміри Замовника;
2. Формування інформаційної довідки з переліком необхідних документів для вступу до обраного закладу;
3. Представництво інтересів Замовника перед навчальними закладами, комунальними, державними органами, установами та організаціями України та/або держави Австрія;
4. Консультування з питань оформлення в’їзної та/або шенгенської візи (за потребою);

5. Переклад необхідних документів на німецьку мову;
6. Написання та створення необхідних документів для вступу таких як мотиваційний лист, рекомендаційний лист та інших.
7.Забезпечення абітурієнта всіма необхідними матеріалами для підготовки до вступних іспитів (якщо є), консультації з фахівцями в Австрії в разі необхідності для вступу.

8. Формування пакету документів для вступу Замовника до навчального закладу;
9. Перевірка документів абітурієнта на відповідність вимогам навчального закладу та державних установ Австрії.

10. Подача сформованого пакету документів до приймальної комісії вибраного навчального закладу;
10. Листування з представниками приймальної комісії, які відповідають за розгляд поданих документів;
11. Отримання повідомлення про зарахування до навчального закладу;

12. Термінова відправка оригіналу повідомлення про зарахування до навчального закладу на адресу Замовника.

13. Термінова відправка оригіналу повідомлення про зарахування до навчального закладу на адресу Замовника кур'єрською службою DHL-EXPRESS;


2. Пошук житла
14. Формування переліку студентських гуртожитків у місті навчання;
15. Бронювання місця у вибраному студентському гуртожитку;
16. Можливість перенесення / скасування броні гуртожитку (не пізніше, ніж за 1 місяць до заброньованої дати)

3. Онлайн-консультації
17. Підтримка Замовника та особи, що представляє його інтереси, з питань надання послуг та проживання у місті навчання в електронному режимі 24/7 протягом 1 семестру навчання;

4. Вартість надання послуг

Загальна вартість надання послуг згідно цього Завдання складає

суму, що визначена в українській гривні та еквівалентна 900,00 Євро, які підлягають оплаті на умовах п. 3.3. Договору.


5. Загальні умови надання послуг:

5.1. Розгляд документів приймальною комісією навчального закладу займає в середньому 8-10 тижнів з моменту подачі пакету документів.
Навчальний заклад залишає за собою право в особливих випадках вимагати додаткові документи від Замовника, що може вплинути на терміни зарахування до закладу. Така обставина є підставою для автоматичного продовження строків надання послуг та не тягне за собою застосування до Виконавця заходів відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань.
5.2. Виконання першого етапу послуг підтверджується отриманням повідомлення з вибраного навчального закладу про зарахування Замовника на навчання. Датою виконання зобов’язань за першим етапом є дата отримання Виконавцем такого повідомлення.
5.3. Виконавець зобов’язаний негайно після отримання відповідного повідомлення про зарахування повідомити про це Замовника за допомогою телефону, факсу, чи електронною поштою, якщо Сторони не домовились про інше.
5.4. Виконання другого етапу (якщо в ньому є необхідність) послуг підтверджується отриманням відомостей про бронювання для Замовника місця в студентському гуртожитку. Датою виконання зобов’язань за другим етапом є дата отримання Виконавцем таких відомостей.
5.5. Он-лайн консультації надаються Виконавцем без вихідних після звернення Замовника та/або особи, яка представляє його інтереси, за допомогою наступних засобів зв’язку:
 • електронної пошти: info@premeduc.com;
 • Telegram.: @premeduc_com.
У випадку, якщо поставлене питання потребує додаткового опрацювання, строки надання консультації можуть бути продовжені до 2 (двох) календарних днів, про що Виконавець окремо повідомляє запитувача після його звернення.

5.6.

Он-лайн консультації надаються Виконавцем протягом всього часу надання послуг за цим Завданням, але не більше 1 (одного) семестру навчання Замовника.Реквізити сторін

Замовник

Стеблянко Нiкiта Русланович

Серія паспорта: GB850046

Дата видачi 27 ciчня 2022 року.

Email: waiso2108@gmail.comВиконавець

ТОВ "4C"

ЄДРПОУ: 41117672

Адреса:

м.Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103


В особі керiвника Сологуб В'ячеслава Вікторовича

Серія паспорта: ЕР199887

Офіційне листування та передача документів

Email: info@premeduc.com